"โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศ

ด้านนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพแบบผสมผสาน

ภายใต้การบูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี"

ติดตามเยี่ยมบ้าน

ร่วมกับทีมคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ
นำโดย นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ