ITA

ITA โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ปีงบประมาณ
ลำดับ รายละเอียด หัวข้อ
ลำดับ รายละเอียด หัวข้อ
2023-09-15 MOIT4ข้อ2(2.2)รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน+งบดำเนินงาน ไตรมาส4 MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-15 MOIT4ข้อ 2(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวป ไตรมาส4 MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-15 MOIT4ข้อ 2(2.1)บันทึกข้อความรายงานเผยแพร่บนเว็ปไซค์ ไตรมาส4 MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-15 MOIT5ข้อ1บันทึกรายงานขอเผยแพร่บนเวป รพ. ไตรมาส4 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-15 MOIT5ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวป รพ. ไตรมาส 4 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-15 สขร1เดือน ก.ค.66 ไตรมาส4 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-15 สขร1เดือน ส.ค.66 ไตรมาส4 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-15 สขร1เดือน ก.ย.66 ไตรมาส4 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2023-09-04 ไตรมาส4 2.2 MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2023-09-04 ไตรมาส4 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2023-09-04 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2023-09-04 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
2023-09-04 ไตรมาส4 2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
2023-09-04 ไตรมาส4 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
2023-09-04 ไตรมาส4 1.1บันทึกข้อความ MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 2.บันทึกข้อความ MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 2.1มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
2023-09-04 ไตรมาส4 2.ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
2023-09-04 ไตรมาส4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
2023-09-04 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
2023-09-04 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-09-04 ไตรมาส4 1.บันทึกข้อความ MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2023-09-04 ไตรมาส4 2.รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2023-09-04 ไตรมาส4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน