จังหวัดจันทบุรี

OPD INT-EXT จำนวนราย ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 รวมคะแนน คะแนนเต็ม ร้อยละ
IPD INT-EXT จำนวนราย ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 รวมคะแนน คะแนนเต็ม ร้อยละ