สรุปการจัดสรรรายเดือน 2566
กองทุน รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บัตรทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประกันสังคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ต่างด้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FeeSchedule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seamless 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ต้นสังกัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พรบ. รถ 1,688 1,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประกันนักเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,688 1,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ข้าราชการ
  • ได้รับจัดสรรทั้งหมด 0
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยนอก 0
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยใน 0
บัตรทอง
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยนอก 0
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยใน 0
  • ได้รับจัดสรรส่งเสริม 0
ต่างด้าว
  • ได้รับจัดสรรทั้งหมด 0
  • ผู้ป่วยนอก 0
  • ผู้ป่วยใน 0