วันที่ รายการ อ่านเอกสาร
2562/07/19 พบส.1 1.4 ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดการคุณภาพภายในโรงพยาบาล
2562/07/19 พบส.1 2.1 การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2562
2562/07/19 พบส.1 3.1 01 นโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
2562/07/19 พบส.1 3.1 02 นโยบายบริหารความเสี่ยง
2562/07/19 พบส.1 3.1 03 นโยบายการใช้ทรัพยากร
2562/07/19 พบส.1 3.2 ช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
2562/07/19 พบส.1 3.4 ขอประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการคุณภาพภายในโรงพยาบาล
2562/07/19 พบส.1 1.2 โครงสร้างคณะทำงานระบบการจัดการคุณภาพภายในโรงพยาบาล
2562/07/19 FM-HRM-001-00 เรื่อง แบบบันทึกความต้องการการฝึกอบรม
2562/07/19 FM-HRM-002-00 เรื่อง แผนการฝึกอบรม
2562/07/19 FM-HRM-003-00 เรื่อง แบบบันทึกความต้องการการฝึกอบรม
2562/07/19 FM-HRM-004-00 เรื่อง แบบประเมินความรู้ความสามารถ
2562/07/19 FM-LED-001-00 เรื่อง ใบตรวจสอบอุปกรณ์- เครื่องมือตามข้อกำหนดและความต้องการรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
2562/07/19 FM-LED-002-00 เรื่อง แบบประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
2562/07/19 FM-LED-003-00 เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้ขาย
2562/07/19 FM-LED-004-00 เรื่อง การรับ-คืนเอกสาร
2562/07/19 FM-LED-005-00 เรื่อง รายงานการเกิดเหตุฉุกเฉิน
2562/07/19 FM-LED-006-00 เรื่อง บันทึกการสื่อสาร
2562/07/19 FM-LED-007-00 เรื่อง บันทึกข้อร้องเรียน 01
2562/07/19 FM-LED-007-00 เรื่อง บันทึกข้อร้องเรียน 02
2562/07/19 FM-LED-008-00 เรื่อง ทะเบียนบันทึกข้อร้องเรียน
2562/07/19 FM-LED-009-00 เรื่อง แผนการตรวจสอบ
2562/07/19 FM-LED-010-00 เรื่อง แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ
2562/07/19 FM-LED-011-00 เรื่อง แบบฟอร์มรายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
2562/07/19 FM-LED-012-00 เรื่อง แผนการตรวจติดตามภายใน
2562/07/19 FM-LED-013-00 เรื่อง ประเมินคุณสมบัติของผู้ตรวจติดตาม
2562/07/19 FM-LED-014-00 เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจติดตาม
2562/07/19 FM-LED-015-00 เรื่อง กำหนดการตรวจติดตามภายใน
2562/07/19 FM-LED-016-00 เรื่อง แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม
2562/07/19 FM-LED-017-00 เรื่อง แบบบันทึกข้อสังเกตและการให้ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 01
2562/07/19 FM-LED-017-00 เรื่อง แบบบันทึกข้อสังเกตและการให้ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 02
2562/07/19 FM-LED-018-00 เรื่อง แบบฟอร์มสรุปรายงานการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2562/07/19 FM-LED-019-00 เรื่อง บัญชีเอกสารควบคุม
2562/07/19 FM-LED-020-00 เรื่อง แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิ
2562/07/19 FM-RSQ-001-00 เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยง
2562/07/19 FM-RSQ-002-00 เรื่อง แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง
2562/07/19 FM-RSQ-003-00 เรื่อง บันทึกสิ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนด 01
2562/07/19 FM-RSQ-003-00 เรื่อง บันทึกสิ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนด 02
2562/07/19 FM-RSQ-004-00 เรื่อง ทะเบียนบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2562/07/19 SP-HRM-001-00 การฝึกอบรมทักษะประสบการณ์และคุณสมบัติ
2562/07/19 SP-LED-002-00 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
2562/07/19 SP-LED-003-00 การสื่อสาร
2562/07/19 SP-LED-004-00 การติดตามตรวจสอบ การตรวจวัด และการประเมินความสอดคล้อง
2562/07/19 SP-LED-006-00 การทบทวนฝ่ายบริหาร
2562/07/19 SP-LED-007-00 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2562/07/19 SP-LED-008-00 การจัดการเพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
2562/07/19 SP-LED-009-00 การควบคุมบันทึก
2562/05/10 พบส. 1.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2562
2562/04/24 พบส. 00 คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับปี 62
2562/04/19 พบส. 00 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 60