สรุปผลงานการให้บริการวัคซีน Covid-19

จำนวนผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564
สถานบริการ รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม..ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รพ.เขาคิชฌกูฏ 11,941 261 225 716 1,127 3,578 6,034

จำนวนผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2565
สถานบริการ รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม..ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รพ.สต.มูซู 255 64 119 70 2
รพ.สต.คลองน้ำเป็น 280 72 156 45 1 3 3
รพ.สต.ท่าอุดม 380 84 245 36 9 5 1
สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ 671 112 203 169 161 7 4 8 7
รพ.สต.จันทเขลม 416 133 128 151 3 1
รพ.สต.แยกสะท้อน 245 55 154 35 1
รพ.เขาคิชฌกูฏ 37,398 8,422 10,330 6,702 4,289 1,542 1,333 1,351 1,138 925 595 413 358

จัดสรรเงิน ปีงบประมาณ 2564
สถานบริการ รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รพ.เขาคิชฌกูฏ 167,800 5,160 162,640

จัดสรรเงิน ปีงบประมาณ 2565 (ขึ้นอยู่กับการจัดสรรตามงบประมาณของ สปสช.)
สถานบริการ รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รพ.สต.มูซู 4,760 4,760
รพ.สต.คลองน้ำเป็น
รพ.สต.ท่าอุดม 9,700 9,700
สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.สต.จันทเขลม
รพ.สต.แยกสะท้อน 7,280 7,280
รพ.เขาคิชฌกูฏ 1,405,840 21,960 774,320 282,040 76,920 48,760 166,880 32,840 2,120 ไม่ได้รับ
การจัดสรร