"โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศ

ด้านนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพแบบผสมผสาน

ภายใต้การบูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี ในปี 2565"