รายการเครื่องมือที่ถูกจำหน่ายชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ หน่วยงาน ประเภทของเครื่องมือ วันที่จำหน่าย รูปภาพ