งบประมาณ

14,900,000

ยอดที่ใช้

1,800,000

ยอดคงเหลือ

17,200,000

ตั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม 2562

 • แผนก
 • ยา

  100,000
 • แลป

  10,000
 • พัสดุ

  954,600
 • กลุ่มการ

  1,000,000
 • ฟัน

  1,000,000
 • Projects

  Your Favorites